Ramazanda okunacak dualar her güne özel dualar...

DiLaRa

ÖZEL ÜYE
Katılım
3 Ağu 2010
Mesajlar
2,281
Tepkime puanı
119
Puanları
63
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم1. Günün Duas?: “Allahummec’al siyamî fîhi siyam’es-saimîn ve giyamî fîhi giyam’el-gâimîn ve nebbihnî an nevmet’il-?âfilîn ve heb lî curmî fîhi ya ilâh’el-âlemin ve’fu annî ya âfiyen an’il-mucrimîn.”

Anlam?: Allah’?m! Bu günde tuttu?um orucu gerçek oruç tutanlar?n orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi k?l; bu günde beni gafillerin uykusundan uyand?r; suçumu bu günde ba???la; ey âlemlerin ilâh?! Affet beni, ey suçlar? affeden. Rabbim!

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

2. Günün Duas?: “Allahumme garribnî fîhi ilâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi li-girâeti âyâtike bi-rahmetike ya erhem’er-râhimîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde beni kendi ho?nutlu?una yak?nla?t?r?p, gazap ve azab?ndan uzakla?t?r. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak k?l; rahmetin hakk?na ey merhametlilerin en merhametlisi.

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

3. Günün Duas?: “Allahummerzugnî fîh’iz-zihne ve’t-tenbîh ve bâidnî fîhi min’es-sefâheti ve’t-temvîh vec’al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike ya ecved’el ecvedîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde bana zekâ ve uyan?kl?k (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve bat?l i?lerden uzakla?t?r. Bu günde indirdi?in her hay?rdan bana da bir nasip ay?r; cömertli?in hakk?na ey cömertlerin en cömerdi!
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

4. Günün Duas?: “Allahumme gavvinî fîhi alâ igameti emrik ve ezignî fîhi halâvete zikrik ve evzi’nî fîhi li-edâi ?ukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar’an-nâzirîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tad?n? bana tatt?r; kereminle beni bu günde ?ükrünü eda etmek için haz?rla; bu günde h?fz?n ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

5. Günün Duas?: “Allahummecalnî fîhi min’el-muste?firîn, vec’alnî fîhi min ibâdik’es-sâlihîn’el-gânitîn, vec’alnî fîhi min evliyâik’el-mugarrabîn, bira’fetike ya erham’er-râhimîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde beni ma?firet dileyenlerden, sana itaat eden salih kullar?ndan ve mukarreb velilerinden k?l; lütuf ve ?efkatin hakk?nda ey merhametlilerin en merhametlisi!
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

6. Günün Duas?: “Allahumme la tehzulnî fîhi li-tearruzi ma’siyetik, velâ tazribnî bi-siyâti negimetik, ve zehzihnî fîhi min mûcibâti sehatike, bi-mennike ve eyâdîke, ya muntehâ ra?bet’ir-râ?ibîn.”
Anlam?: Allah’?m! Sana kar?? i?ledi?im günahtan ötürü bu günde beni yaln?z b?rakma; azap k?rbac?nla beni cezaland?rma; bu günde gazab?na vesile olacak ?eylerden beni uzakla?t?r; -sonsuz- lütfün ve nimetlerin hakk?na, ey ?evkli insanlar?n en büyük arzusu!

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
7. Günün Duas?: “Allahumme einnî fîhi alâ siyamihi ve giyamih, ve cennibnî fîhi min hefevatihi ve asamih, verzugnî fîhi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy’el-muzillîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yard?mc? ol; bu günün sürçme ve günahlar?ndan beni uzakla?t?r; bu günde sürekli olarak seni zikretme?i bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu ?a?anlar? hidayet eden!
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

8. Günün Duas?: “Allahummerzugnî fîhi rahmet’el-eytami ve it’am’et-taam ve if?a’es-selâm ve suhbet’el-kiram, bi-tavlike ya melce’el-amilîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde öksüzlere merhamet etmeyi, -fakirlerin- karn?n? doyurmay?, kar??ma ç?kan herkese Selâm vermeyi ve de?erli insanlarla oturup kalkmay? bana nasip eyle; iyilik ve ihsan?nla, ey arzu edenlerin s???na??


9. Günün Duas?: “Allahummec’al lî fîhi nasiben min rahmetik’el-vasia, vehdinî fîhi li-berahinik’es-satia, ve huz bi-nasiyetî ila merzatik’el-camia, bi-mehabbetike ya emel’el-mu?tagîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde geni? rahmetinden beni nasipsi b?rakma; aç?k delil ve burhanlar?n? bana göster ve beni al?p en kapsaml? ho?nutlu?a götür; muhabbetinle ey ?evkli insanlar?n arzusu!

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
10. Günün Duas?: “Allahummec’alnî fîhi min’el-mutevekkilîne aleyke, vec’alni fîhi min’el-faizîne ledeyke, vec’alnî fîhi min’el-mugarrabîne ileyke, bi-ihsanike ya ?ayet’et-talibîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete eri?enlerden ve sana yak?nla?an kimselerden k?l; ihsan?nla ey arayanlar?n en büyük talebi!
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

11. Günün Duas?: “Allahumme habbib ileyye fîh’il-ihsan, ve kerrih ileyye fîh’il-fusûge ve’l-isyan, ve harrim aleyye fîh’is-sehate ve’n-nîran, bi-avnike ya ?iyas’el-muste?isîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde iyilik ve ihsan? bana sevdir; f?sk ve günahtan beni nefret ettir; gazab?n? ve –cehennem- ate?ini bana haram k?l; yard?m?nla ey imdat isteyenlerin imdad?!
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

12. Günün Duas?: “Allahumme zeyyinnî fîhi bi’s-sitri ve’l-ifaf, vesturnî fîhi bi-libas’il-gunûi ve’l-kifaf, vehmilnî fîhi ala’l-adli ve’l-insaf, ve aminnî fîhi min kulli ma ehafu bi-ismetike ya ismet’el-haifin.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde örtü ve iffetle beni ziynetlendir; bugün kanaat ve elde olana yetinme libas?n? bana giydir; beni bu günde adalet ve insafa sevk et ve korktu?um her ?eyden beni emniyete al; koruma ve ismetinle; ey korkanlar? koruyan -Rabbim-
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

13. Günün Duas?: “Allahumme tahhirnî fîhi min’ed-denesi ve’l-egdar, ve sabbirni fîhi alâ kainat’il-egdar, ve veffignî fîhi li’t-tuga ve suhbet’el-ebrar, bi-avnike ya gurrete ayn’il-mesakîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olmas? taktir edilen olaylara kar?? beni sab?rl? k?l. Bu günde takval? olmaya ve iyi insanlarla arkada?l?k yapmaya beni muvaffak eyle; yard?m?nla, ey zavall? ve miskin insanlar?n göz nuru!
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

14. Günün Duas?: “Allahumme la tuahiznî fîhi bi’l-aserat, ve egilnî fîhi min’el-hataya ve’l-hefevat, vela tec’alnî fîhi ?arazan li’l-belaya vel-afat, bi-izzetike ya izz’el-muslimîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde ayak sürçmelerimden dolay? beni cezaland?rma; hata ve yanl??lar?m? ba???la. Bu günde beni bela ve afetlerin hedefi etme; izzetinle, ey Müslümanlar?n izzeti!

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
15. Günün Duas?: “Allahummerzugnî fîhi taat’el-ha?iîn, ve?reh fîhi sadrî bi-inabet’il-muhbitîn, bi-emanike ya eman’el-haifîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde bana hu?u ehlinin itaatini nasip eyle; mütevaz? insanlar gibi dönü? yap?p tövbe etmemle gö?sümü geni?let; eman?nla, ey korkanlar?n eman? ve güveni!
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

16. Günün Duas?: “Allahumme veffignî fîhi li-muvafeget’il-ebrar ve cennibnî fîhi murafagat’el-e?rar, ve avinî fîhi bi-rahmetike ila dar’il-garari bi-ilahiyyetike ya ilah’el-alemîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde iyi insanlarla arkada? olmaya beni muvaffak k?l ve kötü insanlar?n arkada?l???ndan beni uzakla?t?r. Rahmetinle bana ebediyet ve sükûnet yurdu olan -cennette- yer ver; ilahl???n hakk?na, ey âlemlerin ilah?!

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
17. Günün Duas?: “Allahummehdinî fîhi li-salih’il-e’mali, vegzi lî fîh’il-havaice ve’l-amal. Ya men la yehtacu ile’t-tefsiri ve’s-sual. Ya alimen bima fî sudur’il-âlemin, salli alâ Muhammedin ve Âlih’it-tahirin.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde beni salih amellere hidayet et; bu günde beni hacet ve arzular?ma kavu?tur. Ey aç?klamaya ve sormaya ihtiyac? olmayan; ey âlemdekilerin gö?sünde bulunanlar? (içinde geçenleri) bilen –Rabbim-! Muhammed’e ve onun tertemiz Ehlibeyti’ne rahmet et.
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

18. Günün Duas?: “Allahumme nebbihnî fîhi li-berakati esharih, ve nevvir fîhi galbî bi-ziyai envarih, ve huz bi-kulli â’zâî ile’t-tibai asarih, bi-nûrike ya munevvira gulûb’il-arifîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günün seherlerinin bereketlerinden yararlanmak için beni uyand?r; nurlar?n ?????yla kalbimi ayd?nlat ve bütün uzuvlar?m? bu günün eserlerinden, bereketlerinden yararland?r; nurun ile, ey ariflerin gönüllerini ayd?nlatan!
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

19. Günün Duas?: “Allahumme veffir fîhi hazzî min berakatih, ve sehhil sebîlî ila hayratih, vela tehrimnî gabûle hasenatih, ya hadiyen ile’l-hagg’il-mubîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günün bereketlerinden nasibimi bol et; hay?rlar?na ula?ma yolumu kolayla?t?r; iyi amellerinin kabulünden beni mahrum b?rakma; ey apaç?k hakka hidayet eden -Rabbim-!
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

20. Günün Duas?: “Allahummefteh lî fîhi ebvab’el-cinan, ve e?lig annî fîhi ebvab’en-nîran, ve veffignî fîhi li-tilavet’il-gur’an, ya munzil’es-sekîneti fî gulûb’il-mu’minîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde cennet kap?lar?n? (yüzüme) aç; cehennem kap?lar?n? -yüzüme- kapat; bu günde Kur’ân okumaya beni muvaffak k?l; ey müminlerin kalplerine sükunet ve huzur indiren -Yüce Allah-!

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
21. Günün Duas?: “Allahummec’al lî fîhi ila merzatike delîla, vela tec’al li’?-?eytani fîhi aleyye sebîla, vec’al’il-cennete lî menzilen ve megîla, ya gaziye havaic’it-talibîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde beni ho?nutlu?una götürecek bir k?lavuz k?l bana; bu gün ?eytan’? bana ula?t?racak hiçbir yol b?rakma; benim yerle?ece?im ve rahat edece?im yeri cennet k?l; ey arayanlar?n hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
22. Günün Duas?: “Allahummefteh lî fîhi ebvabe fazlik, ve enzil aleyye fîhi berakatik, ve veffignî fîhi li-mucibati merzatik, ve eskinnî fîhi buhbûhati cennatik, ya mucîbe davet’il-muztarrîn.”
Anlam?: Allah’?m! Fazl-ü rahmetinin kap?lar?n? bugün yüzüme aç; bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni ho?nutlu?una vesile olacak ?eylere muvaffak k?l; beni cennetlerinin ortas?na yerle?tir; ey peri?anlar?n duas?n? kabul eden -Allah-!
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

23. Günün Duas?: “Allahumme?silnî fîhi min’ez-zunûb, ve tahhirnî fîhi min’el-uyûb, vemtehin galbî fîhi bi-tegv’el-gulûb, ya mugîle eserat’il-muznibîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde beni günah ve kusurlardan beni y?kay?p temizle; kalbimin imtihan?nda bana kalplerin takvas?n? ver; ey günahkârlar?n sürçmelerini ba???layan –Rabbim-!

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
24. Günün Duas?: “Allahumme innî es’eluke fîhi ma yurzîk, ve eûzu bike mimma yu’zîk, ve es’eluk’et-tevfîge fîhi lien utîake vela a’siyek, ya cevad’es-sailîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde seni raz? edecek ?eyleri senden diliyor ve seni rahats?z edecek ?eylerden sana s???n?yorum. -Allah’?m!- Bu günde sana itaat edip kar?? gelmemek için senden tevfik ve yard?m diliyorum; el el aç?p dilenenlere cömert davranan –Rabbim-!

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
25. Günün Duas?: “Allahummec’alnî fîhi muhibben li-evliyaik, ve muadiyen li-e’daik, mustennen bi-sunneti hatemi enbiyaik, ya asime gulûb’in-nebiyyîn.”
Anlam?: Allah’?m! Beni bu günde velilerini seven, dü?manlar?na dü?manl?k besleyen ve peygamberlerinin sonuncusu -Muhammed Mustafa’n?n (s.a.a)- sünnetine uyan kimselerden k?l; ey peygamberlerin kalplerini koruyan -Yüce Allah-!
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

26. Günün Duas?: “Allahummec’al sa’yî fîhi me?kûran ve zenbî fîhi ma?fûran ve amelî fîhi magbûlen ve aybî fîhi mestûra, ya esme’as-samiîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde çabam? mükâfatland?r; günah?m? ba???la; amelimi kabul buyur ve gözümü –günahlara- kapa; ey duyanlar?n en iyi duyan?!
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

27. Günün Duas?: “Allahummerzugnî fîhi fazle leylet’il-gadri ve sayyir umûrî fîhi min’el-usri ile’l-yusr, vegbel meazîrî ve hutta anni’z-zenbe ve’l-vizr, ya raûfen bi-ibadih’is-salihîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde bana kadir gecesinin sevab?n? lütfeyle; i?lerimi zorluktan kolayl??a dönü?tür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü vebal? üzerimden kald?r; ey salih kullar?na ?efkatli olan!

.بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
28. Günün Duas?: “Allahumme veffir hazzî fîhi min’en-nevafil, ve ekrimnî fîhi bi-ihzar’il-mesail, ve garrib fîhi vesîletî ileyke min beyn’il-vesail, ya men la ye??aluhu ilhah’ul-mulihhîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi ço?alt; -dünya ve ahirette- sorumlu oldu?um ?eyleri haz?rlayarak bana lütuf ve ba???ta bulun; bugünde vesileler aras?ndan sana vesilemi yak?nla?t?r bana; ey ?srarla –yalvaranlar?n- ?srar? kendisini –ba?kalar?yla ilgilenmekten- al?koymayan –Rabbim-!
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

29. Günün Duas?: “Allahumme ?a??inî fîhi bi’r-rahmet, verzugnî fih’it-tevfîga vel-isme, ve tahhir galbî min ?ayahib’it-tuhmet, ya rahimen bi-ibadih’il-mu’minîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde rahmetinle beni kapla; bu günde bana -iyi amelleri yapmak için- tevfik ve -kötü amellerden- korunma -gücü- lütfeyle ve beni ?üphe ve suç unsuru addedilebilecek ?eylerin karanl???ndan temizle; ey mümin kullar?na merhametli olan -Rabbim!-
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

30. Günün Duas?: “Allahummec’al siyamî fîhi bi’?-?ukri ve’l-gabûli alâ ma terzahu ve yerzah’ur-resûl, muhkemeten furûuhu bi’l-usûl, bi-haggi seyyidina Muhammedin ve Âlih’it-tahirîn, ve’l-hamdulillahi rabb’il-alemîn.”
Anlam?: Allah’?m! Bu günde tuttu?um orucu kendin ve resulün be?endi?i ?ekilde mükâfatland?r?p kabul buyur ve onun furuunu -iman ve ihlâs olan- usulüyle peki?tir; efendimiz Muhammed ve onun tertemiz Ehlibeyti hakk?nda -Ey Rabbim!- Ve bütün övgüler âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.


Not: arkada?lar pc farkli oldugundan yazdigim dualarda ? yerine uygun harfler kulanin ?mkanlar bukadardi ben bu dualar? ara?tirdim sizlede paylaşmak istedim bütün n?sanboard? Ramazan ?erifi mubarek oldun...
 

Benzer konular


Üst